Materialet på denna webbplats har utformats för att kunna användas som stöd vid förskrivning och administrering

av produkter.

 

Användning av detta material rekommenderas tillsammans med fullständig förskrivningsinformation för den specifika produkt som förskrivs.

Alla dokument kan laddas ned för användning av förskrivande läkare.

MATERIALE

SUBSTANS

FORMULERING

LÄKEMEDELSNAMN

Arixobat

oral lösning

Natriumoxibat 

Dronedaronhydroklorid

Dronedaron Aristo

filmdragerad tablett 

Updated 31-01-2022